V TURNIEJ TAŃCA DISCO

 

Szanowni Państwo !

     Zapraszamy młodzież i dzieci do udziału w V TURNIEJU TAŃCA DISCO, który odbędzie się u nas, w sobotę 21 kwietnia br. Zgłoszenia przyjmować będziemy do 10 kwietnia. Celem turnieju jest popularyzacja tańca, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów, a przede wszystkim wymiana doświadczeń i rozwijanie twórczych uzdolnień tancerzy. Chcemy zainteresować tą formą wypowiedzi jak największą ilość zdolnej i twórczej młodzieży. Bez Państwa pomocy będzie to jednak bardzo trudne. Prosimy więc o życzliwość i rozpropagowanie tego turnieju wśród grup tanecznych ćwiczących w Państwa placówce.

z wyrazami szacunku
Robert Orawski

 


REGULAMIN V TURNIEJU TAŃCA DISCO

Organizator: Miejski Dom Kultury w Skoczowie
Termin: 21 kwietnia 2007 r. o godz. 13:00, 15:30 i 18:00
(według podanego niżej podziału na kategorie taneczne)
Miejsce: Miejski Dom Kultury, ul. Targowa 26, 43-430 Skoczów
tel./ fax. 033/ 479 10 40, e-mail: mdkskocz@poczta.onet.pl <>
www.mdk.ox.pl

Cele turnieju:
• Popularyzacja tańca
• Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów
• Wymiana doświadczeń i rozwijanie twórczych uzdolnień tancerzy

Kategorie taneczne

godz. 13:00 – I DISCO FORMACJE – szkoły podstawowe (do lat 12).
(próby od godz. 12:00)
godz. 15:30 – II DISCO FORMACJE – gimnazja (do lat 16).
(próby od godz. 14:30)
godz. 18:00 – III DISCO FORMACJE – seniorzy (do lat 20).
(próby od godz. 17:00)

 • Każda formacja tańczy do własnej muzyki, która powinna pozostawać w charakterze disco, hip hop, funky, street, pop, techno, house itp.
 • Długość występu: 3 – 4 min.
 • Cechy i ruchy charakterystyczne:
  - Muszą dominować ruchy charakterystyczne dla tańca
  dyskotekowego. Dozwolone są wszystkie style tańca
  dyskotekowego. W tańcu nie ma żadnych ograniczeń,
  wszystkie rodzaje ruchu są dozwolone.
  - Dozwolone jest wykonywanie podnoszeń i elementów
  akrobatycznych za wyjątkiem kategorii I.
  - Akrobatyka powinna być integralną częścią występu lecz nie
  może dominować i stanowić zasadniczej części pokazu.
  - Układy gimnastyczne, które składają się z więcej aniżeli trzech
  elementów akrobatycznych powinny być ograniczone do
  minimum.
 • Najwyżej oceniane są muzykalność, zróżnicowanie tańca, synchronizacja i oryginalność, dobrze uwidoczniona i wykonana choreografia sceniczna i indywidualna. Bardzo ważną rzeczą jest zaprezentowanie harmonii idei, muzyki, tańca i kostiumu.
 • W trakcie występu tancerze nie mogą stosować żadnych materiałów scenicznych, mogą jedynie występować w tym co mają ubrane na sobie lub trzymają w rękach.
 • Rekwizyty sceniczne są dopuszczalne pod warunkiem, że zostały wniesione przez tancerzy w jednym wejściu. Nie wolno korzystać z pomocy osób trzecich przy wnoszeniu na parkiet rekwizytów.
 • Tancerze nie mogą stosować substancji płynnych i innych mogących zanieczyścić parkiet (kleje na buty).
 • Tancerze z danej formacji tańczą wspólnie.
 • Formacja jest oceniana jako całość. Części solowe w trakcie występu formacji mogą mieć miejsce, lecz nie powinny dominować.

  Warunki uczestnictwa
  Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest:
 • Przesłanie na adres organizatora wypełnionej karty ( pocztą,
  e-mailem lub faxem)
  zgłoszenia, termin przyjmowania zgłoszeń upływa
  10 kwietnia 2007 r.
 • Posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego rok urodzenia,
 • Opłacenie akredytacji w wysokości 80 zł od każdego zespołu na konto Miejskiego Domu Kultury w Banku Spółdzielczym w Skoczowie
  nr 70 8126 0007 0008 1285 2000 0010 z dopiskiem „DISCO” do dnia
  zgłoszenia formacji do udziału w turnieju (nie później niż do 10
  kwietnia).
 • Zespoły, który dwukrotnie zwyciężyły w turnieju mogą wziąć w nim udział w jedynie w formie mistrzowskiego, specjalnego pokazu (prosimy o kontakt z organizatorem).

  Postanowienia ogólne
  1. Za formację uważa się grupę liczącą min. 4 osoby, a maks. 18 osób.
  2. W czasie festiwalu działają: kierownik festiwalu, kierownik organizacyjny, komisja sędziowska, sekretariat, opieka medyczna.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników i zespołów
  4. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, pobytu oraz ubezpieczenia uczestników i nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
  5. Organizator zapewnia w każdej kategorii nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy dla laureatów trzech pierwszych miejsc i wyróżnień, dla pozostałych uczestników dyplomy.
  6. Wszystkie sprawy sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownik turnieju w porozumieniu z komisją sędziowską.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji video oraz fotografowania festiwalu w celach popularyzatorskich.
  8. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń.
  10. Uczestnicy prezentują program do własnych nagrań zarejestrowanych na mini-dysku lub na płytach CD dokładnie opisanych, z nazwą zespołu, tytułem programu, czasem prezentacji, numerem utworu.


  RAMOWY PROGRAM TURNIEJU

  11:00 – 18:00 / rejestracja uczestników
  12:00 – 14:30 – 17:00 / próby i rozgrzewki
  13:00 – 15:30 – 18:00 / zmagania turniejowe
  14:15 – 16:45 – 19:15 / wręczanie nagród  kliknij aby pobrać kartę zgłoszenia


   
   
    
     
   
     
   
     


   


   


   


   
   
   

   

  o nas | oferta | aktualności | plan imprez | dni skoczowa | galeria | kontakt
  Copyright 1999 - 2007 MDK. All rights reserved.